கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Thursday, July 17, 2014

சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?வளர்பிறை-தேய்பிறை ஏற்படுவது எப்படி?ANIMALS AND THEIR HOMESANIMALS AND THEIR YOUNG ONESANIMALS AND THEIR SOUNDSENGLISH - Names of Days & MonthsENGLISH Alphabets (Capital & small letters) with pronunciationஉடல் உறுப்புக்களை அறிவோம்-வீடியோதமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ன்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ற்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ள்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ழ்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “வ்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ல்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ர்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ய்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ம்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ப்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ந்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “த்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ண்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ட்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ஞ்” வரிசை
தமிழ்- உயிர்மெய் எழுத்து “ச்” வரிசை
வல்லின,மெல்லின,இடையின எழுத்துக்களை அறிவோம்-வீடியோஓடி விளையாடு பாப்பா - வீடியோ பாடல்கதை வடிவில் ஆத்திசூடி கற்போம்


தமிழ் மாதங்களை அறிவோம் - வீடியோMonday, July 14, 2014

குழந்தைகளுக்கான 50 சிறந்த தமிழ் பாடல்கள்கௌரவர்கள் 100 பேரின் பெயர் பட்டியல்
கௌரவர்கள் 100 பேரின் பெயர் பட்டியல்
இவர்களுள் மூத்தவர் 1.துரியோதனன் இரண்டாமவர் 2.துச்சாதனன்.இவர்கள் இருவரும் நன்கு அறிந்தவர்கள்.
3
துசாகன்
4
ஜலகந்தன்
5
சமன்
6
சகன்
7
விந்தன்
8
அனுவிந்தன்
9
துர்தர்சனன்
10
சுபாகு
11
துஷ்பிரதர்ஷனன்
12
துர்மர்ஷனன்
13
துர்முகன்
14
துஷ்கரன்
15
விவிகர்ணன்
16
விகர்ணன்
17
சலன்
18
சத்வன்
19
சுலோசனன்
20
சித்ரன்
21
உபசித்ரன்
22
சித்ராட்சதன்
23
சாருசித்ரன்
24
சரசனன்
25
துர்மதன்
26
துர்விகன்
27
விவித்சு
28
விக்தனன்
29
உர்ணநாபன்
30
சுநாபன்
31
நந்தன்
32
உபநந்தன்
33
சித்திரபாணன்
34
சித்ரபாணன்
35
சித்திரவர்மன்
36
சுவர்மன்
37
துர்விமோசன்
38
மகாபாரு
39
சித்திராங்கன்
40
சித்திரகுண்டாலன்
41
பிம்வேகன்
42
பிமுபன்
43
பாலகி
44
பாலவரதன்
45
உக்ரயுதன்
46
சுசேனன்
47
குந்தாதரன்
48
மகோதரன்
49
சித்ரயுதன்
50
நிஷாங்கி
51
பஷி
52
விருதகரன்
53
திரிதவர்மன்
54
திரிதட்சத்ரன்
55
சோமகீர்த்தி
56
அனுதரன்
57
திரிதசந்தன்
58
ஜராசங்கன்
59
சத்தியசந்தன்
60
சதஸ்
61
சுவாகன்
62
உக்ரச்ரவன்
63
உக்ரசேனன்
64
சேனானி
65
துஷ்பரஜை
66
அபராஜிதன்
67
குண்டசை
68
விசாலாட்சன்
69
துராதரன்
70
திரிதஹஸ்தன்
71
சுகஸ்தன்
72
வத்வேகன்
73
சுவர்ச்சன்
74
ஆடியகேது
75
பாவசி
76
நகாதத்தன்
77
அக்ரயாய
78
கவசி
79
கிராதன்
80
குண்டினன்
81
குண்டதரன்
82
தனுர்தரன்
83
பீமரதன்
84
வீரபாகு
85
அலோலுபன்
86
அபயன்
87
ருத்ரகர்மன்
88
திரிடரதச்ரயன்
89
அனாக்ருஷ்யன்
90
குந்தபேதி
91
விரவி
92
சித்திரகுண்டலகன்
93
தீர்கலோசன்
94
பிரமாதி
95
வீர்யவான்
96
தீர்கரோமன்
97
தீர்கபூ
98
மகாபாகு
99
குந்தாசி
100
விரஜசன்