கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Monday, June 16, 2014

5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம், ஆங்கிலம், MAN VERSUS NATURE பாடத்தில் உள்ள புதிய மற்றும் கடின வார்த்தைகளை எவ்வாறு எளிதாக வாசிக்க கற்று தரலாம்? VIDEO


No comments:

Post a Comment